wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • E-mail:biuro@artdom24.eu
 • Telefon733 002 386
 • Godziny działania sklepujesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
ARTDOM24.EU

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

OMOPAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa (00-140), Aleja Solidarności 117/315, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000835521 , NIP: 525-28-20-432, REGON 385912702, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Spółka”).

 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@artdom24.eu lub telefonicznie pod numerem 733-002-386
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.artdom24.eu prowadzony przez OMOPAL. Sp. z o. o.
 2. Sprzedawca – OMOPAL Sp. z o. o.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ARTDOM24.EU w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)
 5. Towar – produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego
 6. Kodeks cywilny – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm,
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 82
 8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, przekaże zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i za granicą.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do zmiany i anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu (np. 1024 x 768 pikseli).

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

Informacje o towarach

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Stanowią natomiast wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 3. Ceny na stronie internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania oraz wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku sprzedaży towarów w cenach promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

Zasady składania zamówień

 

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym można dokonać w jeden z następujących sposobów:
 1. za pośrednictwem strony internetowej www.artdom24.eu;
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 733-002-386;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@artdom24.eu.
 1. Zamówienia, w przypadkach wskazanych ust. 1 pkt. a) i c) powyżej, można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00.
 2. Bez względu na sposób dokonania zamówienia Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru.
 3. Po złożeniu zamówienia, na podany adres poczty elektronicznej (e-mail), Klient otrzyma niezwłocznie informację zwrotną, wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, która stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu internetowego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zmówienia Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż 14 dni informację zwrotną, wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli pracownik Sklepu internetowego nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia. W przypadku anulowania zmówienia Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż 14 dni informację zwrotną, wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

 

 

Formy płatności

 

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
 1. przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie). W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o wartości przekraczającej kwotę 3000 zł Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu trzech dni od otrzymania od Sklepu internetowego wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa we wcześniejszej części Regulaminu.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch Zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech Zamówień opłaconych z góry przelewem.

 

 

Realizacja zamówień

 

 1. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru podano inny termin lub dotyczy to towarów oznaczonych „na zamówienie”.
 2. W przypadku towarów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie poinformowany o możliwości i czasie realizacji zamówienia.
 3. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail lub telefonicznie, w celu podjęcia decyzji, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 4. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru objętego zamówieniem Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w zakresie niedostępnego towaru, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. O odstąpieniu od umowy oraz jego przyczynach Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail lub telefonicznie. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli zamówienie składa się z towarów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Realizacja zamówienia następuje:
 1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedającego,
 2. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia.
 1. Klient, który złożył zamówienie, ma prawo zmieniać zamówienie do momentu nadania przez Sklep internetowy przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Klient może wprowadzać zmiany w jeden z następujących sposobów:
 1. kontakt telefoniczny z pracownikiem sklepu pod numerem telefonu 733-002-386
 2. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@artdom24.eu

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich, spedycyjnych lub transportem własnym.
 2. Koszty dostawy uzależniony jest od wagi, wymiarów, oraz specyficznych cech zamawianego towaru.
 3. W przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej koszty dostawy podawane są po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności.
 4. W przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie koszty transportu są ustalane przez pracownika Sklepu internetowego na etapie składania zamówienia.
 5. Informację o kosztach transportu można uzyskać także kontaktując się ze Sklepem internetowym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Opłata za dostawę nie zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia. Standardowa usługa doręczenia przesyłki obejmuje okres minimum czterech godzin.
 7. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 8. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki lub wysłany na skrzynkę e-mail. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar lub opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki, spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia oraz skontaktować jak najszybciej się z pracownikiem sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Maksymalna kwota pobrania wynosi 6500 złotych. Ewentualną nadwyżkę kwoty pobrania należy pokryć przedpłatą

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  1. od daty otrzymania przez Konsumenta lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Konsumenta zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Konsumenta ostatniej partii lub części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w partiach lub częściach.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@artdom24.eu
 5. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ……………………, z dopiskiem „Zwrot”.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika gwarantującego sprawdzenie stanu przesyłki przed jej wydaniem. Dane przewoźników można uzyskać kontaktując się ze Sklepem internetowym.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru przesłanego za pośrednictwem przewoźnika nie gwarantującego sprawdzenia stanu przesyłki przed jej wydaniem.
 10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. W przypadku zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do jego zapakowania w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 

Gwarancja

Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

 1. Towar oferowany przez Sklep internetowy może być objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jest niezależna od odpowiedzialności Sprzedawcy uregulowanej w Kodeksie cywilnym (rękojmia).
 2. Do towaru załączona jest karta gwarancyjna, która określa warunki gwarancji. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej
 3. Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, lub na stronie internetowej producenta.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Sprzedawca dostarcza Klientom towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 3 powyżej.
 5. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
 6. Reklamacje towaru Klient może kierować w formie pisemnej, w jeden z dwóch następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@artdom24.eu.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 8. Składając reklamację Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Stosowania formularza jest dobrowolne.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres na który są kierowane zwroty do Sprzedawcy.
 1. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest OMOPAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa. pod adresem: Aleja Solidarności 117/315 (00-140)
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Klient oświadcza, iż oddaje swoje prawdziwe dane osobowe.
 6. Klient, w osobnym oświadczeniu, może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – OMOPAL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa (00-140), ul.11-go Listpoada, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835521 , NIP: 525-28-20-432, REGON 385912702, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl